free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Naisten seksuaalisuuden kulttuurinen tukahduttaminen

On tunnettua, että naisten seksuaalisuus näyttää olevan hyvin monessa yhteiskunnassa laimeampaa, kuin miesten. Tämä tulee esille mm. siinä arkielämän havainnossa, että miehet tuntuvat hyvin usein kärsivän riittävän seksin puutteesta, kun taas naiset valittavat sitä, että miehet ylipäänsä kinuavat heiltä seksiä jopa häiritsevässä määrin. Tämä epäsuhta miesten ja naisten seksissä voi periaatteessa johtua kolmesta eri syystä.
1. Naisten biologinen, sisäsyntyinen seksivietti on miehiä heikompi.
2. Naisille koituvat riskit seksistä, etenkin raskauden mahdollisuus, vähentävät naisten intoa seksiin.
3. Naisten seksuaalisuutta tukahdutetaan kulttuurisesti, eli yhteiskunnallisella tasolla eri tavoin nimenomaan naisten seksuaalisuutta kohdellaan niin negatiivisesti, että naisten luontainen seksuaalisuus estyy ja heikkenee.

Kukaan ei itse asiassa varmasti tiedä, onko ihmislajilla naisen biologinen sukuvietti heikompi kuin miehen, vai jopa voimakkaampi. Tätä on erittäin vaikea tutkia. Sen sijaan kolmatta vaihtoehtoa, seksuaalisuuden kulttuurista tukahduttamista voidaan tutkia vertaamalla eri kulttuureja keskenään. On selvästi osoitettu, että naisen seksuaalisuus vaihtelee eri kulttuureissa, ja siten on voitu osoittaa, että naisen seksuaalisuuden kulttuurinen tukahduttaminen on tosiasia. Yhteiskunnallinen taso siis selittää osan miesten ja naisten eron seksuaalisuuden voimakkuudessa – selittääkö se eron kokonaisuudessaan, vai vain osan erosta, ei ole selvillä. Tutkiakseen tarkemmin naisten seksuaalisuuden tukahduttamisen luonnetta, psykologit Baumeister ja Twenge ottivat selvää siitä, kuka naisten seksuaalisuutta tukahduttaa: naiset vai miehet. Menetelmänä he käyttivät kirjallisuuskatsausta (niiden tekijöinä nämä kaksi tutkijaa ovat arvostettuja) lukuisiin tutkimuksiin, jotka voisivat valaista asiaa.

Tiivistelmä:

Neljää teoriaa naisten seksuaalisuuden kulttuurisesta tukahduttamisesta on arvioitu. Tutkimusaineistoa on arvioitu kulttuurien välisistä eroista vallasta ja seksin määrästä, reaktioista seksuaalisen vallankumoukseen, suoraa rajoittavaa vaikutusta murrosikäisten ja naisten seksuaalisuuteen, kaksinaismoraalin muotoja, liittyen seksuaalisuuteen, naisten sukuelinten silpomiseen, laillisia ja uskonnollisia seksin rajoitteita prostituutiota, pornografiaa, ja seksuaaliseen pettämiseen liittyvää tietoa. Näkemys että miehet tukahduttavat naisen seksuaalisuutta saa harvoin mitään tukea ja on selvästi osoitettavissa vääriksi toisten havaintojen pohjalta. Tämän sijaan aineisto näyttää suosivan sitä näkemystä, että naiset ovat tukahduttaneet toistensa seksuaalisuutta. Seksi on rajattu resurssi ja naiset käyttävät neuvotellessaan miesten kanssa, ja vähäinen määrä tai harvinaisuus antaa neuvottelunsa miehelle naiselle etuja.

Naisen seksuaalisuuden tukahduttamista voidaan pitää merkittävimpänä psykologisena väliintulona läntisen kulttuurin historiassa. Psykoanalyytikko Sherfeyn (1966) arvostetun näkemyksen mukaan naisen seksuaalinen vietti on luontaisesti ja sisäisesti voimakkaampi kuin miehen vietti, ja sitä on aikanaan pidetty voimakkaana epätasapainoa aiheuttavana uhkana yhteiskunnalliselle järjestykselle. Sivistyneen yhteiskunnan kehittymisen ehtona oli tai ainakin sille oli hyväksi, että naisen seksuaalisuutta tukahdutettiin enemmän tai vähemmän. Lukemattomat naiset ovat kasvaneet ja eläneet elämänsä paljon vähemmän seksistä nauttien, kuin siinä tilanteissa, että heidän seksuaalisuuttaan ei laajasti tukahdutettaisi. Naista sosiaalistavat tekijät, kuten vanhemmat, koulut, ystäväpiiri, ja lakia edustavat voimat ovat toimineet yhteistyössä vieraannuttaakseen naisen heidän omista seksuaalisista toiveistaan ja muuttamalla seksuaalisen ruokahalun sen tukahdutetuksi jäänteeksi.

Seksuaalinen kaksinaismoraali (double standard)on tuominnut tietyt naisen seksuaaliset aktiviteetit, ja samalla sallinut samanlaiset aktiviteetti miehelle . Joissain tapauksissa sukuelinten silpomista on käytetty keinona estämään naisia nauttimasta seksistä. Tietystä katsantokannasta, nämä yhteiskunnan voimat ovat riistäneet useimmilta yksittäisilta naisilta heidän luonnollisen mahdollisuutensa moninkertaisista orgasmeista ja intiimielämän tyydytyksestä. Naiset ovat tunteneet että heidän ei anneta yhteiskunnassamme ilmaista omaa seksuaalisuuttaan ja seksuaalisia tunteitaan, tai edes nauttia seksistä monissa yhteyksissä. Miehet ovat myös kärsineet, vähintään epäsuorasti, koska he ovat jääneet vaille mahdollisuudesta nauttia puolisosta, joka nauttii seksistä.

Tässä artikkelissa laajan kirjallisuuskatsauksen kautta tarkastelemme erilaisia tutkimustuloksia ymmärtääksemme naisen seksuaalisuuden tukahduttamisen lähteet. Koska tukahduttamisen täysi määrä on todellisuudessa meille tuntematon, näyttää tärkeimmältä harkita eri vaihtoehtoja, ja niin esitämme ensin kaksi nollahypoteesia, jotka selittävät sukupuolten välisiä eroja seksuaalisessa käytöksessä puuttumatta kulttuuriseen tukahduttamiseen. Nämä hypoteesit voivat heikentää, mutta eivät välttämättä eliminoida sen, että naisen seksuaalisuus olisi kulttuurisesti tukahdutettu. Teemme kuitenkin johtopäätöksen, että merkittävässä määrin yhteiskunnan tukahduttamista on tapahtunut. Tämän artikkelin pääkappaleessa mietimme kahta mahdollisuutta, jotka olisivat voineet tuottaa kulttuurisen tukahduttamisen.

Molemmat teoriamme sisällyttävät itseensä olettamuksen, että laaja määrä ihmisiä toimivat yhteistoiminnassa tukahduttaakseen naisen seksuaalisuutta. Emme tarkoittaa että nämä olisivat tietoisia, tuija, tai tarkasti määriteltyjä ja salaliittoja. Katsomme mieluummin, että ihmiset osallistuvat näihin prosesseihin ilman täyttä tietoisuutta siitä, mitä he ovat tekemässä. Yksinkertaisiksi sen takia tilannetekijät ja selvät omat edut pakottavat heidät myötävaikuttamaan naisen seksuaalisuuden tukahduttamiseen ja kontrollointiin. Huolimatta siitä,m että naisen seksuaalisuuden tukahduttaminen on ilmiönä kiinnostava sinänsä, sillä on myös laajimmat teoreettiset merkitykset. Useita vuosikymmeniä sitten sosiaalisen konstruktion teoriat määrittelivät seksuaalisuuden tutkimista, mutta viime vuosina evoluutiobiologiset teoriat ovat väittäneet, että seksuaalisuus perustuu synnynnäisille dispositioille, ja nämä väittämät asettavat kyseenalaiseksi kulttuurin roolin ja sosialisaation roolin seksuaalisuuden kehittymiselle. Koska nämä evoluutioteoriat ovat uudempia ja niillä on se etu, että ne voivat aloittaa suuremman kerätyn informaation pohjalta, ne voivat tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin kuvata sitä, mitä kulttuuriset teoriat kuvasivat karkeammin ja yksinkertaistetummin. Uudet evoluutiopsykologian teoriat haastavat vanhat, kulttuuriin näkemykset ja yksi keino vastata näihin haasteisiin, on kuvata tarkemmin miten kulttuuri muovaa ihmisen seksuaalisuutta. Naisen seksuaalisuuden tukahduttaminen on jo määritteensä puolesta täysin kulttuurillinen ilmiö. Tarkastelemme kahta kilpailevaa hypoteesia naisen seksuaalisuuden tukahduttamisen lähteistä:
ensimmäinen niistä on, että miehet, etenkin aviomiehet, ovat olleet tekijä tukahduttamisessa, toinen teoria on, että naiset itse ovat olleet päälähde naisen seksuaalisuuden tukahduttamisessa. Näitä teorioita vastaan meillä on kaksi nolla hypoteesia siinä mielessä naisen vähäisempi seksuaalisuus ei johdu kulttuurisesta tukahduttamisesta. Ensimmäinen nollahypoteesi on, että naisilla on vain luonnostaan heikompi seksuaalivietti kuin miehillä, ja näin ollen tukahduttaminen on näennäinen tuote. Toinen nollahypoteesi on, että seksin kustannukset ovat yleensä olleet raskaammat naisille kuin miehille. Näin ollen yksilöt naiset ovat oppineet tukahduttamaan omat seksuaaliset halunsa rationaalisen etunsa mukaisesti. Esimerkiksi nainen on voinut välttää seksiä, koska hän ei ole halunnut tulla raskaaksi - eikä siitä syystä, että hänet on kulttuurisesti aivopesty.

Tässä kirjoituksessa tarkoitetaan tukahduttamisella sitä, että naisille nimenomaan opetetaan että seksuaalisuus on pahaa. Tukahduttamiseksi ei riitä se, että naista ei neuvota ja kannusteta seksuaalisuuteen ja sen tutkimiseen. Myös miesten seksuaalisuutta on tukahdutettu, ja kummankin sukupuolen seksuaalisuutta on pyritty tukahduttamaan historian kuluessa. Tässä kuitenkin keskitytään naisen seksuaalisuuden tukahduttamisen, josta esimerkkinä on kaksinaismoralismi. Kaksinaismoralismissa (double standard) tietyt seksuaaliset toimet ovat hyväksyttyjä miehille, mutta eivät naisille, mikä on selvä merkki siitä, että tukahduttaminen on tarkoitettu koskemaan vain naisia.

Seuraava